چشم طمع دشمنان بر انتخابات پیش‌رو است

چشم طمع دشمنان بر انتخابات پیش‌رو است

فرماندار رشتخوار گفت: امروز باید بار دیگر بصیرت مردمی مانند تمام صحنه‌های حساس و مورد نیاز کشور به صحنه انتخابات کشیده شود، تا بار دیگر شاهد ناامیدی دشمنان باشیم.؛