تسریع در ساخت باند دوم مسیر رشتخوار، تربت حیدریه، خواف/تکمیل باند دوم مسیر با وجود قول مسئولان همچنان عملی نشده است

تسریع در ساخت باند دوم مسیر رشتخوار، تربت حیدریه، خواف/تکمیل باند دوم مسیر با وجود قول مسئولان همچنان عملی نشده است

امام جمعه رشتخوار گفت: باند دوم مسیر تربت حیدریه به رشتخوار و خواف با وجود قول مسئولان همچنان عملی نشده است، باید وزیر محترم راه و مسئولین دست به کار شود و نسبت به خواسته چند ساله این مردم شریف به صورت جدی ورود کنند.؛