parsthemes

دشمن از شهادت انسان‌های سلحشور هم هراس دارد

دشمن از شهادت انسان‌های سلحشور هم هراس دارد

مدیر حوزه علمیه فریمان گفت: حمله جنایتکارانه کرمان نشان داد، دشمنان هم از زنده بودن انسان‌های سلحشور و هم از شهادت آنها هراس دارند، امروز ما شاهد مکتب شهید سلیمانی در سرتاسر دنیا هستیم.؛
ضعف دشمن در جنایت کرمان آشکار شد

ضعف دشمن در جنایت کرمان آشکار شد

مولوی حسینی امام جماعت مژن‌آباد خواف، گفت: دشمن از درماندگی و نداشتن هیچ راه چاره‌ای از روی ضعف دست به چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای می‌زند.؛