پیشرفت خوب طرح نهضت ملی مسکن در جنگل

پیشرفت خوب طرح نهضت ملی مسکن در جنگل

فرماندار رشتخوار گفت: طرح نهضت ملی مسکن در بهترین منطقه شهر جنگل رشتخوار اجرا شده است، ۴۱۴ نفر واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در شهر جنگل هستند که قریب به ۱۹۰ نفر آنان تأیید نهایی شده‌اند. ؛