بسیج مدرسه عشق و ایثار

بسیج مدرسه عشق و ایثار

امروز تفکر و روحیه بسیجی از مرزهای کشور ما فراتر رفته و در سایر کشورها الگو پذیری از روحیه بسیج در حال گسترش است، این یعنی تفکر بسیج و قدرتی که بسیج با ایمان و پاکی به دل‌های هر انسانی می‌نشاند.؛