«بسیج» خدمتی ‎بی‌منت از جنس مردم

«بسیج» خدمتی ‎بی‌منت از جنس مردم

امروز الگو‌پذیری از تفکر ناب بسیج در حال گسترش و نفوذ بر افکار، قلب و دل جهانیان است، چراکه این تفکر بسیاری از سوالات برجای مانده در اذهان را با زبان صداقت و خدمت بی‌منت به دنیا پاسخ داده است.؛