ضعف دشمن در جنایت کرمان آشکار شد

ضعف دشمن در جنایت کرمان آشکار شد

مولوی حسینی امام جماعت مژن‌آباد خواف، گفت: دشمن از درماندگی و نداشتن هیچ راه چاره‌ای از روی ضعف دست به چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای می‌زند.؛